• 1

Měření

Provádíme komplexní poradenství v oblasti měření přírodního, antropogenního nebo průmyslového aerosolu. Podle charakteru částice (velikosti, tvaru a chemického složení) jsme schopni poradit a zajistit odpovídající techniku měření a provést kompletní charakterizaci měřených částic a z výsledků vyvodit možná rizika pro lidské zdraví a zároveň navrhnout odpovídající opatření ke zmírnění emisí částic v pracovním ovzduší. Dlouhodobě spolupracuje s laboratoří na měření kvality ovzduší Ústavu životního prostředí Přírodovědecké fakulty univerzity Karlovy a jsme schopni měřit následující velikostní frakce a veličiny, u odběrů na filtr jsme schopni stanovit i chemické složení částic:

 • Velikostní frakce PM10, PM2.5, PM1.0 gravimetrický odběr na filtr pomocí Harvard Impaktorů. Jedná se o 2 jednostupňové impaktory (PM10, PM2.5) a jeden dvoustupňový impaktor PM1.0. Zařízení slouží ke stanovení hmotnosti a elementárního složení aerosolu, certifikováno US-EPA.
 • Velikostní frakce <0.17 μm, 0.17-0.5 μm, 0.5-1 μm, 1 -10 μm, >10 μm, BGI-900 = 4 stupňový kaskádní impaktor s vysokým průtokem (900 lmin-1), aerosol je deponován na PUF substrát, vysoké hmotnosti vzorků umožňují stanovení biologického účinku aerosolu, certifikováno US-EPA.
 • Velikostní frakce <0.25 μm, 0.25-0.5 μm, 0.5-1.0 μm,1.0-2.5 μm, 2.5-10 μm Personal Cascade Impactor Sampler, 4 stupňový impaktor, stanovení hmotnosti a elementárního složení aerosolu, certifikováno US-EPA.
 • Uhlíkatá frakce v aerosolu, metoda “Black Smoke”, Smokestain Reflectrometer = proxy-stanovení uhlíkaté frakce aerosolu.
 • Velikostní frakce 0.09-0.26 μm, 0.26-0.34 μm, 0.34-0.56 μm, 0.56-0.75 μm, 0.75-1.15 μm, 1.15-2.5 μm, 2.5-10 μm. 8 DRUM = 8 stupňový bubnový impaktor s rotujícím substrátem, pro stanovení hmotnosti a elementárního složení aerosolu v osmi velikostních frakcích s vysokým časovým rozlišením.
 • Velikostní frakce 0.12–0.34 μm, 0.34–1.15 μm, 1.15-10 μm, 3 DRUM = 3 stupňový bubnový impaktor s rotujícím substrátem, pro stanovení hmotnosti a elementárního složení aerosolu ve třech velikostních frakcích s vysokým časovým rozlišením.
 • Velikostní frakce PM2.5, stanovení poměru organického a elementárního uhlíku. OC/EC = semikontinuální stanovení koncentrace organického a elementárního uhlíku v aerosolu frakce PM2.5.
 • Velikostní frakce PM10, Beta prachoměr BETA FH 62 I-R.
 • Velikostní distribuce 3-1000 nm, SMPS = Scanning Mobility Particle Sizer, on-line stanovení velikostní distribuce počtu částic s rozlišením až do 128 velikostních skupin.
 • Stanovení koncentrace plynů NO, NO2, NOx, CH4, NMHC, THC, O3, SO2, CO.Analyzátory HORIBA-360serie.
 • Měření meteorologických parametrů rychlost a směr větru, stanoveno ultrazvukovým anemometrem. Teplota, relativní vlhkost, rosný bod a globální záření.
 • Měření velikosti dešťových kapek, srážkový úhrn. Disdrometer THIES.
 • Velikostmí distribuce 0.5-20 μm, APS = Aerodynamic Particle Sizer, on-line stanovení velikostní distribuce počtu částic s rozlišením do 53 velikostních skupin.
 • Velikostní frakce PM10, PM2.5, PM1.0, DustTrak 8520 = laserový fotometr pro liniová/síťová měření PM10, PM2.5, PM1.0.
 • Velikostní frakce PM10, PM4, PM2.5, PM1.0. DRX = laserový fotometr umožňující současné stanovení PM10, PM2.5, PM1.0 a odběr PM1.0 na filtr.
 • Stanovení celkového počtu částic, 20-1000 nm. P-Trak = kondenzační čítač pro stanovení celkového počtu částic aerosolu v udaném rozsahu velikostí
Jsme schopni provést měření přímo na daném stanovišti pomocí vybraných analyzátorů. Při zevrubné charakterizaci aerosolu máme k dispozici mobilní měřící stanici.

K další charakterizaci aeroslů máme k dispozici v laboratoři další pomocná zařízení:

 • Mikrováhy MX5 METTLER- gravimetrická analýza s přesností 0,001 mg
 • Beta váhy DRUMAIR- gravimetrická analýza s přesností 0,1 ng
 • AGK 2000 PALAS- stabilní generator aerosolu
 • HB HB-2436 Holten LaminAir box třídy 100 pro manipulaci s filtry v čisté atmosféře
 • Resuspenzní komora pro aerosolizaci pevných vzorků
 • Větrný tunel s uzavřenou cirkulací vzduchu vhodný ke stanovení rychlosti depozice aerosolu
 • Klimatizovaná váhovna sloužící ke gravimetrickým analýzám
 • Mobilní izotermický kontenjner na ochranu přístrojů
 • Mobilní klimatizovaná stanice

 • AEROSOLY +

  Komplexní poradenství v oblasti měření přírodního a antropogenního nebo průmyslového aerosolu Read More
 • BOZP +

  Poradenství a odborný servis zaměřený na zajištění úkolů zaměstnavatele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Read More
 • RISKCURVES +

  Kompletní řešení kvantitativní rizikové analýzy Read More
 • EFFECTS +

  Nástroj pro předvídání důsledků havárií Read More
 • TISK +

  Zajišťujeme sazbu a tisk knih, časopisů, výrobu propagačních materiálů, letáků, plakátů, sazbu časopisů, marketingových předmětů. Read More
 • 1
AEROSAFE
PROVÁDÍME KOMPLEXNÍ PORADENSTVÍ V OBLASTI MĚŘENÍ PŘÍRODNÍHO, ANTROPOGENNÍHO NEBO PRŮMYSLOVÉHO AEROSOLU. JSME SCHOPNI PORADIT A ZAJISTIT ODPOVÍDAJÍCÍ TECHNIKU MĚŘENÍ A PROVÉST KOMPLETNÍ CHARAKTERIZACI MĚŘENÝCH ČÁSTIC.