RISKCURVES

Společnost AEROSAFE s.r.o. je výhradním prodejcem modelovacího softwaru RISKCURVES a EFFECTS holandské společnosti TNO (www.tno.nl). Tento software je využíván státy, společnostmi a institucemi po celém světě a slouží hlavně k analýze rizik spojenými s výrobou, skladováním a přepravováním nebezpečných materiálů.

RISKCURVES 9

Skladování a transport nebezpečných látek představuje velké riziko pro obyvatelstvo a obytnou zástavbu a zároveň i pracovníky a objekty petrochemického nebo chemického průmyslu. Program RISKVURVES umí kvantifikovat tato rizika a zároveň identifikovat aktivity s největším rizikem. Výstupy analýzy mohou být použity ke snížení rizik, dalšímu urbanistickému rozvoji, který bude tato rizika brát v potaz a neposlední řadě ke splnění legislativních nároků kladených na podniky, které pracují s nebezpečnými látkami.

Kvantifikace rizik

Zatímco analýza důsledků havárie počítá s fyzikálními efekty nebezpečné látky, kvantitativní riziková analýza bere v úvahu více scénářů nehody, možnost použití různorodého vybavení a kvantifikuje tak celkové riziko na lidské zdraví. Proto vyžaduje více vstupních údajů jako například: rozložení populace, meteorologické parametry a statistiky pravděpodobnosti selhání vybavení. Vypočítané riziko je vyjádřeno ve vztahu individuálního a sociálního rizika.

Průhlednost použitých metod

Jako nezávislá vědecká organizace zaručuje společnost TNO transparentnost a dohledatelnost metod použitých k analýze bezpečnostního rizika. K analýze důsledků havárie je použitá „Žlutá kniha (Yellow Book)“1, která obsahuje informace k modelům použitým k výpočtům fyzikálních důsledků pře nechtěném úniku nebezpečných chemikálií. „Fialová kniha (Purple Book)“2 slouží jako směrnice k definování kvantitativní rizikové analýzy. Ve světě je tato kniha využívána jako standardní referenční publikace může být volně stažena z www.tno.nl/colourredbooks. Tyto směrnice jsou základním pilířem programu RISKCURVES. Program RISKCURVES byl světem přijat jako koherentní a konzistentní nástroj ke kvantitativní analýze rizika.

Funkčnost

Program RISKCURVES umožňuje definovat jedno nebo více početních procesů, přičemž každý může obsahovat neomezený počet stacionárních a transportních zařízení se všemi možnými scénáři a důsledkovými modely. V rámci každého výpočtu může uživatel definovat populační parametry, předpokládané počasí a specifikovat další parametry jako zranitelnost a nastavení přesnosti. Vestavěný systém GIS (Geographical Information Systems) umožňuje vytvoření velkého množství pozaďových map různých formátů a zároveň je možné pomocí georeference bez nutnosti použití koordinát jednoduše přiložit letecké, družicové snímky nebo snímky z Google Earth. Prezentace výstupů modelu je možná v rozmezí od fyzikálních efektů individuálních scénářů až po iso-risk křivky, fN-křivky představující sociální riziko a výstupu celkového rizika. Tato vysoce flexibilní metoda umožňuje uživateli nastřádat (akumulovat) výstupy z jedné části a porovnat je s výstupy s jakoukoliv jinou částí. Tyto množstvím neomezené akumulace mohou být individuálně pojmenovány a jsou uloženy v rámci projektu. K dalším analýzám výsledků umožňuje program RISKCURVES pomocí funkcí „risk transect“ a „analysis points“ posouzení míry rizika různých scénářů na specifickém geografickém místě.

Mapy sociálního rizika

Ukázkou unikátní funkčnosti programu RISKCURVES je funkce „societal risk map“: jedná se o geografickou prezentaci sociálních rizik umožňující rychlý náhled i pro nespecialisty v tomto oboru. Tato funkce je nabízena jako doplněk k bežně užívané funkci fN-curves. Tato funkce přidává možnost identifikace oblastí, které představují riziko pro společnost a zároveň identifikuje místa, která se na tomto riziku podílejí nejvíce. RISKCURVES nabízí k těmto účelům dva typy map: „Societal Risk Area“ a „Societal Risk Contribution“

Silný a jednoduše použitelný nástroj

RISKCURVES nabízí plně funkční nástroj k vytvoření kvantitativní rizikové analýzy, který byl navržen tak, aby si ho uživatel rychle osvojil a aby v krátkém čase byl schopen provádět vstupy dat, analýzu a prezentace výsledků a zároveň mohl dále integrovat své výsledky v jiných programech pomocí funkce copy/paste. Uživatelské rozhraní bylo navrženo pro oba typy uživatelů, jak experty tak příležitostné uživatele: nabízí tři úrovně vstupních parametrů a nabízí implicitní (default) nastavení u všech modelů. Výstupy jsou prezentovány v závislosti na kontextu v jakém je chce daný uživatel použít: tento způsob zamezuje chybám a dlouhým listováním v datech. Všechny komponenty projektu mohou být používány pomocí funkce copy/paste, i mezi jednotlivými projekty, neboť program RISKCURVES může být spuštěn ve více oknech najednou. Některé specifické výpočtu v programu EFFECTS mohou být jednoduše nakopírovány do programu RISKCURVES. Program RISKCURVES používá inteligentní přepočítávací algoritmus tak, aby zamezil výpočtům trvajícím dlouhou dobu. RISKCURVES byl navržen pro Windows 7, ale je zároveň kompatibilní s Windows XP.

RISKCURVES-kompletní řešení kvantitativní rizikové analýzy

Program RISKCURVES pracuje s rozsáhlou databází čítající víc jak 2200 komponentů založených na DIPPR-2010® a zároveň je schopen pracovat s výstupy ze softwaru EFFECTS. Samotný program je volně dostupný ke stažení a k používání již uložených projektů. Platná licence je pak potřeba k ukládání projektů, k výpočtům a k přístupu do externí chemické databáze.

 • AEROSOLY +

  Komplexní poradenství v oblasti měření přírodního a antropogenního nebo průmyslového aerosolu Read More
 • BOZP +

  Poradenství a odborný servis zaměřený na zajištění úkolů zaměstnavatele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Read More
 • RISKCURVES +

  Kompletní řešení kvantitativní rizikové analýzy Read More
 • EFFECTS +

  Nástroj pro předvídání důsledků havárií Read More
 • TISK +

  Zajišťujeme sazbu a tisk knih, časopisů, výrobu propagačních materiálů, letáků, plakátů, sazbu časopisů, marketingových předmětů. Read More
 • 1
AEROSAFE
PROVÁDÍME KOMPLEXNÍ PORADENSTVÍ V OBLASTI MĚŘENÍ PŘÍRODNÍHO, ANTROPOGENNÍHO NEBO PRŮMYSLOVÉHO AEROSOLU. JSME SCHOPNI PORADIT A ZAJISTIT ODPOVÍDAJÍCÍ TECHNIKU MĚŘENÍ A PROVÉST KOMPLETNÍ CHARAKTERIZACI MĚŘENÝCH ČÁSTIC.